Polityka prywatności i plików cookies

W niniejszym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies oraz innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony zarządzanej przez Manager-a Pixeli oraz dokonywaniem zakupów w sklepie.

Manager-em Pixeli jest Jolanta Kopczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pixel Kolor” z siedzibą w Więcborku (89-410), Ul. Gen. J. Hallera 39, NIP: 5040056340.

W skład stron, którymi zarządza Manager Pixeli wchodzą:

Jeżeli masz jaki kol wiek wątpliwości związane z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z Manager-em Pixeli poprzez wysłanie wiadomości na adres:  kontakt@managerpixeli.pl,

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jolanta Kopczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pixel Kolor” z siedzibą w Więcborku (89-410), Ul. Gen. J. Hallera 39, NIP: 5040056340.

Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych i zostały wymienione w poszczególnych celach przetwarzania danych osobowych poniżej.

Uprawnienia

Uprawnienie RODO przyznaje Ci następujące możliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli uważasz, że nie mamy podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać, aby zostały usunięte),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przetwarzania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli w twojej opinii posiadamy nieprawidłowe dane bądź przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu: powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem jest podstawą do zaprzestania przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać twoje dane w tych celach, chyba ze nastąpi sytuacja wykazania, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw bądź też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustruktyryzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy bądź zgody; może również zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeśli sierdzisz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawe, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych badx innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją powyższych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jedno ze wskazanych powyżej uprawnień przysługuje Ci zawsze – jeśli uznasz, że podczas przetwarzania twoich danych osobowych dopuściwszy naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego w osobie  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Tobie informacji o tym, jakie dane na Twój temat są w naszym posiadaniu oraz w jakich celach są one przetwarzane. Wystarczy, że napiszesz na adres sklep@managerpixeli.pl. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby wszystkie informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany adres e-mail możesz wykorzystać w razie jakich kol wiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniam podjecie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych wzmaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należyta starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności chodzi o następujące podmioty:

 • hostingodawca, na którym przechowywane są Twoje dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych w celu wystawienia faktury,
 • dostawca systemu do zarządzania projektami,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych, jeżeli zostaną one do niego wprowadzone w związku z realizacją projektów,
 • dostawcą systemu do obsługi klienta,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych, jeśli kontaktujesz się z nami w związku z obsługą Twojego zamówienia,
 • dostawcą systemu sklepowego,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych, gdy składasz zamówienie w sklepie,
 • dostawcą nadrzędnym do zarządzania stronami lądowania,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych, gdy przesyłasz formularz widoczny na stronie lądowania,
 • biuro rachunków,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych zawartych na fakturach oraz innych dokumentach księgowych,
 • kancelaria prawna,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych jeśli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 • podmiot realizujący zamówienia w sklepie internetowym, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych podczas realizacji zamówienia, którym zajmuje się podmiot zewnętrzny
 • firma dostarczająca przesyłki,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych w celu dostarczenia przesyłki,
 • pozostali podwykonawcy,  w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich osobowych w momencie współpracy z rożnymi podwykonawcami, którzy będą świadczyć usługi w zakresie związany z dostępem do danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędu skarbowego w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych, rozliczeniowych oraz księgowych. W skład wchodzą wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania oraz inne dokumenty księgowe, w których znajdują się twoje dane osobowe.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, organom bądź instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak policja, służby bezpieczeństwa, sądy, prokuratura.

Przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności przez przystąpienie do programu  Privacy Shield bądź korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

W ramach przechowywania danych osobowych na serweach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi:

 • chmura Dropbox, której dostawcą jest Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2.

Profilowanie i reklama behawioralna

Nie są podejmowane wobec Ciebie decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne bądź w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, uwarzmy jednak, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie mają wpływu na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.

Korzystając z określonych narzędzi, mamy możliwość kierowania spersonalizowanych reklam w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie na naszych stronach bądź podpowiadać produkty, które mogą Cię zainteresować.

W ramach narzędzi, z których korzystamy, nie mamy dostępu do informacji, które pozwoliłyby na twoją identyfikację, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego trafiłeś na naszą stronę,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje wskazane powyżej nie są zestawiane z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Informacje są przechowywane na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te mogą znajdować się na całym świecie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapisałeś się na newsletter. W tej sytuacji kod śledzący systemu mailingowego zbiera również informacje na temat Twojej aktywności na naszych stronach. Informacje zbierane w ten sposób nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która w istotny sposób miała by na Ciebie wpływ. W ten sposób podejmowane są decyzje jedyny na temat treści wysyłanej Tobie w ramach komunikacji mailowej.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Zakupy w sklepie

Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie niniejszych danych jest dobrowolne, lecz nie zbędę do złożenia zamówienia.

Dane przekazywane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. B RODO, wystawienia faktury – art.  6 ust. 1 lit. c RODO, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej – art.  6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane o zmówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przechowane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności do identyfikacji klienta powracającego. Naszym obowiązkiem jest również przechowywanie faktur z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie masz prawa sprzeciwić się przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia do czasu upływu terminu przedstawienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie możesz sprzeciwić się przetwarzania danych osobowych oraz domagać się ich usunięcia zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych oraz archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych osobowych z bazy.

Konto użytkownika w sklepie

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak: adres e-mail i hasło. Podanie danych jest dobrowolne, lecz nie nie zbędę do założenia konta.

Dane przekazywane w związku zakładania konta przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO.

W każdej chwili masz prawo do usunięcia konta, przy czym nie doprowadzi to do usunięcia danych z naszej bazy – dane te są nam niezbędne do ewentualnego ustalania, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane przechowywane są w bazie po usunięciu po to, byśmy w przyszłości mogli zdefiniować Cię jako użytkownika powracającego, jeśli podejmiesz decyzję o ponownym korzystaniu ze sklepu jako zarejestrowany użytkownik. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach konta użytkownik przechowywana jest historia zamówień złożonych z wykorzystaniem konta. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie opisane jest w punkcie powyżej – zakupy w sklepie. Usunięcie konta użytkownika nie będzie jednoznaczne z usunięciem informacji o złożonych z niewykorzystaniem konta zamówieniach, jeśli nadal będziemy mieć podstawę prawną do przetwarzania tych informacji.

W każdej chwili masz prawo zmodyfikować dane zawarte na Twoim koncie.

Odzyskiwanie porzuconych koszyków

Kiedy rozpoczniesz proces składnia zamówienia, ale go nie ukończysz, ten fakt zostanie odnotowany przez system, czego skutkiem będzie wysłanie do Ciebie wiadomości e-mail, powiadamiającej o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są dane osobowe zgromadzone w związku z rozpoczęciem składania zamówienia. Przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czemu w każdej chwili możesz się sprzeciwić.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W momencie składnia reklamacji lub odstąpienia od umowy, przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefon, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazywane w związku ze składaniem reklamacji lub odstąpienia od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacji bądź procesu odstąpienia od umowy – art.  6 ust. 1 lit. b RODO, następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawo uzasadnione przez – art.  6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji bądź odstąpienia od umowy. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych zawartych w reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania sprostowania danych. Nie masz również prawa sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych oraz domagania się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

Newsletter

Zapisując się do newsletter, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podania danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Dane przekazywane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, podstawa prawną ich przetwarzania jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Masz prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera bądź kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, dane będą nadal przechowywane w bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia zgody na otrzymanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili masz prawo sprawdzić swoje dane zapisane w bazie newslettera. W sytuacji możesz złożyć sprzeciwy wobec przetwarzania danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z bazy, jednak w odpowiedzi dostaniesz informacje, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, dane nie zostaną usunięte z bazy. Usuniecie danych uniemożliwiłoby wykazanie w razie potrzeb faktu udzielenia w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany system mailingowy śledzi działania podejmowane w związku z wysyłaniem wiadomości. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości zostały otworzone, w ramach których zostało wykonane działanie kliknięcia w linki itp.

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony internetowej oraz treść komentarza. System odnotowuje również adres IP, z wykorzystaniem którego został dodany komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress i są przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy wraz z ewentualną decyzją o zamknięciu bloga.

Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych takich jak imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe (również podany adres strony intranetowej) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Kontakt

Kontaktując się z Manager-em Pixesli, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt.

Dane przetwarzane są w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (o ile podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnym roszczeniem z Twojej strony.

Social Media

Obserwując platformy społecznościowe Manager-a Pixeli wchodząc w interakcje, dodając komentarz itp. sprawiasz, że widoczne są dla nas Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. Do Ciebie należy decyzja, co dostępne jest w ramach Twojego profilu społecznościowego, korzystają z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do nasze bazy. Przetwarzamy je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

Opinie na temat produktów

Przekazując swoją opinię na temat produktów Managera-a Pixeli, podajesz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie załączasz swoje zdjęcie. Informację przetwarzane są na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu archiwizacji opinii oraz jeśli zostanie podjęta taka decyzja, rozpowszechniania jej w ramach naszych działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Masz prawo w każdej chwili do wycofania zgody na takie działania, co sprawi, że opinia zostanie usunięta z naszej bazy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Wszystkie strony zarządzane przez Manager-a Pixeli wykorzystują pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu indywidualnego użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny – cookies własne lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich – cookies podmiotów trzecich.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu – tzw. cookies seryjne. Inne pliki cookies są zachowane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przez kolejne wejścia na stronę – trwałe cookies.

Pliki cookies funkcjonujące w ramach strony

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając ze strony z włączoną w przeglądarce obsługa plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie lików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celu obsługi procesu logowania, zamówienia i konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich

Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną anonimizację adresu IP, adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach serwisu,
 • czas spędzony w serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Facebook Ads i Insights

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, w ramach strony został zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Treści z serwisów zewnętrznych

Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przesyłana  przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe.

Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przesyłana  przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Shareaholic

Strona korzysta z wtyczki Shareaholic, która odpowiada za osadzanie przycisków pozwalających na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Wtyczka ta wykorzystuje pliki cookies i jest zapewniana przez zewnętrzny podmiot: Shareaholic Inc. 109 Kingston Street, 4th Floor, Boston, MA 02111, United States. Nie mamy jakiegokolwiek dostępu do informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookies przez Shareaholic.

Shareaholic wykorzystuje pliki cookies by usprawniać swoją usługę, optymalizować Twoje doświadczenia związane z korzystaniem z wtyczki, przechowywać ustawienia użytkowników, ale również śledzić zainteresowania i poczynania użytkowników w celu personalizacji kierowanych następnie reklam. Shareaholic udostępnia możliwość sprzeciwienia się wykorzystywaniu informacji gromadzonych w ramach plików cookies.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.